2021-08-12 JPC歷奇訓練活動

日期: 2021-08-12 (星期四)
地點: 本校704室
負責人: 鄭國威老師
活動類別: 2020-2021
通過歷奇活動訓練學生團隊合作、人力資源分配、解難能力及溝通技巧。 活動內容包括: -猜猜我是誰 -Hakuna Matata -與繩結緣 -珠行萬里 -成功之塔
嗇色園主辦可道中學
Ho Dao College (Sponsored by Sik Sik Yuen)
地址: 新界元朗洪水橋洪順路11號
Address: 11 Hung Shun Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, N.T.
電話: 2479 9885
傳真: 2474 7324
Powered by Friendly Portal System v9.84