5B

班主任 : MWY1,CWS

班別 - 5B

循環日一

(28/09)

循環日二

循環日三

循環日四

循環日五

循環日六

循環日七

循環日八

(23/09)

循環日九

(24/09)

循環日十

(25/09)

 8:15 -  8:30

課前集會

 8:30 -  9:20

英文 #hwy 508

CCP 410

FCW 510

英文 #hwy 508

CCP 410

FCW 510

中文 YYW 508

Class02

Class02

通識 MWY1 508

數必 CWS 508

英文 #hwy 508

CCP 410

FCW 510

數必 CWS 508

Class02

 9:20 - 10:10

英文 #hwy 508

CCP 410

FCW 510

Class01

體育 LYS CPG

體育 TSY CPG

Class01

英文 #hwy 508

CCP 410

FCW 510

Class01

英文 #hwy 508

CCP 410

FCW 510

Class01

中文 YYW 508

中文 YYW 508

10:10 - 10:25

小息

10:25 - 11:15

中文 YYW 508

英語說 CCP 410

英語說 FCW 508

英語說 SP2 510

Class02

英文 #hwy 508

CCP 410

FCW 510

中文 YYW 508

中文 YYW 508

Class02

數必 CWS 508

Class02

數必 CWS 508

11:15 - 12:05

通識 MWY1 508

通識 MWY1 508

Class01

通識 MWY1 118

數必 CWS 508

數必 CWS 508

中文 YYW 508

通識 MWY1 508

Class01

體育 LYS CPG

體育 TSY CPG

12:05 - 12:20

小息

12:20 - 13:10

數必 CWS 508

Class02

英文 #hwy 508

CCP 410

FCW 510

中文 YYW 508

通識 MWY1 508

*Class03

Class01

中文 YYW 508

通識 MWY1 508

**班主任課 MWY1,CWS 508

13:10 - 15:00

午膳

15:00 – 15:40

中文 YYW 508

 

 

 

 

 

 

英文 #hwy 508

CCP 410

FCW 510

通識 MWY1 508

中文 YYW 508

15:40-

15:45

小休

15:45 – 16:25

Class02

 

 

 

 

 

 

Class01

數必 CWS 508

通識 MWY1 508

 

圖例

Class01

企財  TYY 507

化學  LKY2 618

地理  LKL 418

旅待  PWY 510

歷史  LPK 508

 

 

Class02

中史  CYS 508

物理  CWM 615

生物  CSN 415

經濟  HPL 510

視憑  FYC 215

資通  TCT1 204

 

Class03

英文 #hwy 508

英文 CCP 410

英文 FCW 510

藝發 FYC 510

藝發 LHN 215

藝發 MOL 314

藝發 SKY 219

*網課期間上英文,復課後上藝發。

**網課期間上自習,復課後上班主任課。

嗇色園主辦可道中學
Ho Dao College (Sponsored by Sik Sik Yuen)
地址: 新界元朗洪水橋洪順路11號
Address: 11 Hung Shun Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, N.T.
電話: 2479 9885
傳真: 2474 7324
Powered by Friendly Portal System v9.84