4B

班主任 : TCT1,IKS

班別 - 4B

循環日一

循環日二

循環日三

循環日四

循環日五

循環日六

循環日七

循環日八

循環日九

循環日十

 8:15 -  8:30

課前集會

 8:30 -  9:20

Class01

數必 FYC2 604

數必 FYC2 604

英文 #iks 410

CYY 605

LSY 604

英文 #iks 410

CYY 605

LSY 604

Class01

數必 FYC2 604

Class02

數必 FYC2 604

中文 KHP 604

 9:20 - 10:10

通識 CYN 604

中文 KHP 604

Class01

通識 CYN 604

通識 CYN 604

英文 #iks 410

CYY 605

LSY 604

通識 CYN 604

數必 FYC2 604

通識 CYN 604

數必 FYC2 604

10:10 - 10:25

小息

10:25 - 11:15

英文 #iks 410

CYY 605

LSY 604

Class01

通識 CYN 604

中文 KHP 604

Class01

通識 CYN 604

英文 #iks 410

CYY 605

LSY 604

英文 #iks 410

CYY 605

LSY 604

中文 KHP 604

Class01

11:15 - 12:05

英文 #iks 410

CYY 605

LSY 604

Class02

體育 #cwc CPG

體育 LYS CPG

Class02

Class02

英文

#iks 410

英語說 LSY 604

英語說 SP2 605

Class02

中文 KHP 604

體育 #cwc CPG

體育 LYS CPG

Class02

12:05 - 12:20

小息

12:20 - 13:10

*Class03

英文 CYY 605

LSY 604

英語說

SP2 410

中文 KHP 604

數必 FYC2 604

中文 KHP 604

Class02

中文 KHP 604

Class01

英文 #iks 410

CYY 605

LSY 604

**班主任課 TCT1,#iks 604

13:10 - 14:30

午膳

14:30 - 15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖例

Class01

中史  #ccl 605

企財  TYY 604

地理  LSY2 418

物理  NCT 615

生物  CSN 415

視憑  LWK 215

Class02

化學  LCK 618

旅待  #mfh 404

歷史  #lmc 604

經濟  HPL 605

資通 TCT1 204

 

Class03

中文 KHP 604

藝發 #VA1 605

藝發 FYC 604

藝發 LHN 215

藝發 MOL 314

藝發 SKY 219

*網課期間上中文,復課後上藝發。

**網課期間上自習,復課後上班主任課。

嗇色園主辦可道中學
Ho Dao College (Sponsored by Sik Sik Yuen)
地址: 新界元朗洪水橋洪順路11號
Address: 11 Hung Shun Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, N.T.
電話: 2479 9885
傳真: 2474 7324
Powered by Friendly Portal System v9.84