3B

班主任 : TML,KHP

班別 - 3B

循環日一

循環日二

循環日三

循環日四

循環日五

循環日六

循環日七

循環日八

循環日九

循環日十

 8:15 -  8:30

課前集會

 8:30 -  9:20

中文 KHP 505

中文 KHP 505

科初 LKY2 515

地理 LSY2 505

設技 YMC 117

設技 YMC 118

英文 CYY 505

英文 CYY 505

英文 CYY 505

英文 CYY 505

科初 LKY2 515

 9:20 - 10:10

視藝 LWK 215

中史 CYS 505

英語說 CCP 505

體育 #cwc CPG

生社 CWK1 505

音樂 SKY 219

地理 LSY2 505

設技 YMC 117

設技 YMC 118

中文 KHP 505

數學 TML 505

普腦 CKW1 204

10:10 - 10:25

小息

10:25 - 11:15

普話 LWK1 505

科初 LKY2 515

數學 TML 505

數學 TML 505

英文 CYY 505

科初 LKY2 515

數學 TML 505

數學 TML 505

地理 LSY2 505

數學 TML 505

11:15 - 12:05

科初 LKY2 515

音樂 SKY 219

中文 KHP 505

中文 KHP 505

中文 KHP 505

數學 TML 505

中文 KHP 505

歷史 #lmc 505

英語說 CCP 505

英文 CYY 505

12:05 - 12:20

小息

12:20 - 13:10

英文 CYY 505

數學 TML 505

普腦 CKW1 204

英文 CYY 505

歷史 #lmc 505

中文 KHP 505

視藝 LWK 215

生社 CWK1 505

中史 CYS 505

中文 KHP 505

13:10 - 14:30

午膳

14:30 - 15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
嗇色園主辦可道中學
Ho Dao College (Sponsored by Sik Sik Yuen)
地址: 新界元朗洪水橋洪順路11號
Address: 11 Hung Shun Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, N.T.
電話: 2479 9885
傳真: 2474 7324
Powered by Friendly Portal System v10.05