2B

班主任 : HPL,CHC

班別 - 2B

循環日一

循環日二

循環日三

循環日四

循環日五

循環日六

循環日七

循環日八

循環日九

循環日十

 8:15 -  8:30

課前集會

 8:30 -  9:20

歷史 #lmc 406

英語說 LSM 406

家政 TSY 313

設技 YMC 117

科初 NCT 518

音樂 SKY 219

生社 HPL 406

英文 #hwy 406

科初 NCT 518

視藝 FYC 215

音樂 SKY 219

 9:20 - 10:10

生社 HPL 406

數學 CWS 406

中文 CHC 406

數學 CWS 406

中文 CHC 406

地理 LSY2 406

科初 NCT 518

數學 CWS 406

科初 NCT 518

中文 CHC 406

10:10 - 10:25

小息

10:25 - 11:15

中史 #ccl 406

英文 #hwy 406

地理 LSY2 406

中文 CHC 406

數學 CWS 406

英語說 LSM 406

中文 CHC 406

英文 #hwy 406

家政 TSY 313

設技 YMC 117

普腦 CKW1 118

普腦 TCT1 204

11:15 - 12:05

數學 CWS 406

中文 CHC 406

數學 CWS 406

英文 #hwy 406

科初 NCT 518

英文 #hwy 406

中史 #ccl 406

體育 #cwc CPG

體育 LYS CPG

英文 #hwy 406

數學 CWS 406

12:05 - 12:20

小息

12:20 - 13:10

體育 #cwc CPG

體育 LYS CPG

普話 LWK1 406

視藝 FYC 215

普腦 CKW1 118

普腦 TCT1 204

英文 #hwy 406

中文 CHC 406

數學 CWS 406

歷史 #lmc 406

中文 CHC 406

英文 #hwy 406

13:10 - 14:30

午膳

14:30 - 15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
嗇色園主辦可道中學
Ho Dao College (Sponsored by Sik Sik Yuen)
地址: 新界元朗洪水橋洪順路11號
Address: 11 Hung Shun Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, N.T.
電話: 2479 9885
傳真: 2474 7324
Powered by Friendly Portal System v10.05